Hankeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on laatia Teuvan ja Karijoen kuntien alueella riittävän kattavat kulttuurimaiseman, jokiluonnon, luontomatkailu edellytysten, virkistyskäytön, kala- ja raputalouden sekä veden laadun parantamista, ennallistamista ja/tai säilyttämistä koskevat yleissuunnitelman tasoiset suunnitelmat ja selvitykset, joiden perusteella voidaan valita toteutettavat hankkeet rakennussuunnittelua ja rahoituksen hakua varten. Lisäksi laaditaan rakennussuunnitelmineen asiakirjat, joilla Teuvan kunta voi hakea vedenpinnan nostamiseen tarvittavaa lupaa sekä rahoitusta toimenpiteen toteutukseen.Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen aikana laaditaan seuraavat selvitykset ja suunnitelmat.

  1. Teuvanjoen veden laadun ja kuormituksen selvitys,
  2. Teuvanjoen luontoselvitys,
  3. Teuvanjoen kalatalousselvitys,
  4. Teuvanjoen kulttuurimaisemaselvitys,
  5. Teuvanjoen kehittämissuunnitelma tai -suunnitelmat sekä
  6. Veden pinnan nostamiseksi Teuvan keskustassa vaadittavat rakentamissuunnitelmat.