Kivirakka


Lähteet
Tällä sivulla on listattu kirjallisuutta, jota on käytetty tämän sivuston lähdemateriaalina. Lisäksi mukana on hieman syventävää ja taustoittavaa tietoa tarjoavia lähteitä.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Linkit

A

Artesi Plan-Veikko Köykkä Oy, 1990. Jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn- ja lietteenkuivauksen yleissuunnitelma.
Arvokkaat maisema-alueet, 1992. Maisema-alue työryhmän mietintö. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, työryhmän mietintö 66/1992. 204 s.
Avecon Oy, 1991. Suupohjan alueen ilmanlaadun tarkkailusuunnitelma.
------, 1994. Suupohjan alueen ilmanlaadun tarkkailuraportti. 33 s. 5 liitettä.
-----, 1995. Suupohjan jätehuollon toimeenpanon yleissuunnitelma.
Axell, M-B. 1997. Teuvan Rivakka ry:n ampumarata Teuvan Pappilankankaan pohjavesialueella.

B

Berg, P. 1994. Ympäristönsuojeluohjelmat ja -suunnitelmat Suomen kunnissa 1994. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

C

D

E

Etelä-Pohjanmaan liitto, 1994. Etelä-Pohjanmaan aluekehitysohjelma, Maaseutuohjelma, Tavoite 5b. Julkaisu A:1. 39 s.
-----, 1994. Etelä-Pohjanmaan aluekehitysohjelma, Maaseutuohjelma, Tavoite 5b, Ympäristövaikutusten arviointi. Julkaisu A:2. 36 s. 2 liitettä.
-----, 1995. Etelä-Pohjanmaan seutukaava. Vaiheet 1-3. Lyhennelmä kaavaselostuksista. Julkaisu A:5 1995. 32 s. 1 karttaliite.
-----, 1996. Yhdyskuntajätehuollon kehittäminen Etelä-Pohjanmaan liiton alueella. Raportti.
Etelä-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiri, 1994. Etelä-Pohjanmaan maaseudun ympäristöohjelma. Seinäjoki. 32 s. 12 liitettä.
Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskus, 1996. Teuvan metsätiestön kehittämissuunnitelma. 11 s. 14 liitettä.
Etelä-Pohjanmaan vesitutkijat Oy, 1995. Etelä-Pohjanmaan turvetuotantoalueiden kuormitus- ja vesistötarkkailu v. 1994, Vapo Oy. Ilmajoki. 23 s. 8 liitettä.
-----, 1995. Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu v. 1994, osat I-II.

F

G

H

Hakola, J. 1992. Yhdyskuntien jätevesilietteen sijoitus kaatopaikalle. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja Nro 391. 103 s.
Halonen, P., Hyvärinen, M. & Kauppi, M. 1990. Kristiinankaupungin höyryvoimalaitoksen ympäristötutkimus, kasvillisuuden tila vuonna 1989. Tutkimusraportti. 28 s. Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos, Pohjolan Voima Oy.
Heikkilä, R. 1990. Vaasan läänin uhanalaiset suokasvit. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, A: 46. 97 s.
Hyvärinen, M., Halonen, P. & Kauppi M. 1990. Kaskisten sulfaattiselluloosatehtaan ympäristötutkimus, kasvillisuuden tila v.1989. 33 s. Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos.

I

Insinööritoimisto M. Parjo Oy, 1995. Oy Botnia Wood Ab, Teuvan saha, 64700 TEUVA. Melunmittaus. 5 s. 3 liitettä.
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 1988. Ilmansuojelun esi- ja perusselvitys Kaskinen, Närpiö, Kristiinankaupunki.

J

Jokinen, P. , Laihonen, P. & Mansikkaniemi H. 1991. Kunnat ja ympäristö. Vertaileva tutkimus ympäristöön kohdistuvista paineista. Turun yliopisto, Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus. Sykesarja B 5. 71 s.
Jukola-Sulonen, E-L., Mikkola, K. , Nevalainen, S. & Yli-Kojola, H. 1987. Havupuiden elinvoimaisuus Suomessa vuosina 1985-86. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, 256. Metsänhoidon, metsänsuojelun ja metsänarvioimisen tutkimusosastot.

K

Kalliolinna, M. 1992. Teuvanjoen veden laadun selvitys. Vaasan läänin vesiensuojeluyhdistys ry. 68 s. 6 liitettä.
Kauppi, M. & Mikkonen, A. 1975. Kristiinankaupungin höyryvoimalaitoksen ympäristötutkimus, perustilanne vuosina 1972-1974. Tutkimusraportti. 127 s. Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos ja Pohjolan Voima Oy.
----- & Mikkonen, A. 1984a. Kaskisten sulfaattiselluloosatehtaan ympäristötutkimus, kasvillisuuden tila vuosina 1982-1983. Tutkimusraportti. 83 s. Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos.
----- & Mikkonen, A. 1984b. Kristiinankaupungin höyryvoimalaitoksen ympäristötutkimus, kasvillisuuden tila vuosina 1982-1983. Tutkimusraportti. 55 s. Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos, Pohjolan Voima Oy.
----- , Mikkonen, A. & Kauppi, A. 1977. Kaskisten sulfaattiselluloosatehtaan ympäristötutkimus, perustilanne vuosina 1975-1976. Tutkimusraportti. 102 s. Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos.
Komsin tekojärven rakentaminen ja säännöstely. 1991. Toimitusmiesten lausunto liitteineen.
Kujansuu, R. 1992. Palaeosols as Quaternary stratigraphic key horizons in Ostrobothnia, western Finland. Bull. Geol. Soc. Finland 64, Part 2, s.161-167.
-----, Saarnisto, M. , Räisänen, M-L. & Ardith, K. H. 1991. Fossil Soil of Kärjenkoski and its correlatives in Ostrobothnia, westen Finland. In S. Autio (ed.) Geological Survey of Finland, Current Research 1989-1990. Geological Survey of Finland, Special Paper 12, s. 119-126.
Kuusisto, M. 1973. Teerinevan tutkimus osa 1. Hippiäinen 3 (1): 20-22.

L

Lipkin, T. & Setälä, J. 1989. Lapväärtinjoen suojelu- ja kehittämissuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja. Nro 267. 187 s.
Luomaranta, A., Planting A. & Savea T. 1994. Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien inventointi Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin alueella. Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 1994. 32 s. 5 liitettä.
Länsi-Suomen ympäristökeskus, 1995. Vesiensuojeluohjelma maatalouden painopistealueille eteläisellä Pohjanmaalla, luonnos 9.1.1995. Vaasa. 66 s. 4 liitettä.

M

Maa-aineksen ottoluvat 1982-1990, lupien voimassaolo ja ottoalueiden sijainti tärkeillä pohjavesialueilla.
Maanmittaushallitus ja Suomen maantieteellinen seura, 1993. Maisemat, asuinympäristöt.
Meluntorjuntakeinot rakennustöissä, väliraportti 1990.
Metsätiesuunnitelmat ja rakennetut metsäautotiet, 1995.
Museovirasto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto 1998. Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. 184 s.

N

Niemelä, J. 6 Jungner, H. 1991. Thermoluminescence Dating of Late Pleistocene Sediments Related to Till-covered eskers from Ostrobothnia, Finland. Current Research. Geological Survey of Finland. Special Paper 12. s. 135 - 138.
Niva, J. Lindroos S. & Stenbacka M. 1992. Samase-projekti, Saastuneiden maa-alueiden kartoitus Vaasan vesi- ja ympäristöpiirissä, Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki.
Nousiainen, I. 1990. Jussi Seppä - Lintumies. Hippiäinen 20 (5): 22-23.
------, 1994. Teuvan Suksenjärven linnusto. Hippiäinen 24 (1): 4-23.
------, 1996. Teuvan Lutakkonevan linnusto. Hippiäinen 26 (1):12-16.
------, 1996. Teuvan soita: Iso-Penin Lutakkoneva. Hippiäinen 26 (4): 12-14.
------, Peltoniemi, P.& Taivalmäki, J-P. 1999. Petolintujen seuranta Suupohjassa 30 vuotta 1969-1998. Hippiäinen 29 (1): 4-33.
------ & Vähämäki, J. 1997. Suupohjan lintupaikkoja: Teuva ja Jurva. Hippiäinen 27 (1): 16-22.
Närpiön- ja Teuvanjoen yleissuunnitelma / Närpiön- ja Teuvanjoen suunnittelutoimikunta, Viatek oy. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja, nro 98, 1988. 99 s.

O

Otavan iso maammekirja 7, 1986. Etelä-Pohjanmaa. Keuruu.
Osmo, J. & Raitio, H. 1994. Päästöt, ilman laatu ja laskeuma Vaasan läänin rannikolla vuosina 1990-1992, Vaasan lääninhallitus.

P

Piikkilä, T. 1976. Teuvan linnusto V. Hippiäinen 6(1): 16.
------, ym. 1975. Teuvan linnusto osa II. Hippiäinen 5 (1): 9-11.
------, ym. 1975. Teuvan linnusto IV. Hippiäinen 5 (3): 34-35.
------, 1979. Kirjosiipikäpylintu (L. leucoptera) pesivänä Teuvalla. Hippiäinen 9 (2): 31-33.
Pohjavesialueet, Länsi-Suomen Ympäristökeskus, Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 1994.

Q

R

Raikamo, E., Kokko J. & Lappalainen R. 1983. Teuvan suot ja turvevarojen käyttömahdollisuudet, Geologinen tutkimuslaitos, maaperäosasto, raportti P 13.4/83/129. 179 s. 4 liitettä.
Raitio, H. (toim.). 1995. Suupohjan bioindikaatiotutkimus v. 1993. Tutkimusraportti. 34 s. 5 liitettä.
Rakennettu kulttuuriympäristö, Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, Museovirasto ja Ympäristöministeriö.
Rinta-Keturi, J. 1985. Lintunevan linnusto. Hippiäinen 15 (2): 10-13.
------, 1999. Teuvan Viiatin linnusto ja perhoset. Hippiäinen 29 (2): 24-27.
------ & Kananaoja, P. 1990. Kurpanneva-Kaunisnevan pesimälinnusto. Hippiäinen 21 (2): 4-13.
Rintala O., Kormano P. & Simelius P. 1991. Kuntaretkisuunnitelma.
Rontu, M. & Santala, E. 1994. Haja-asutusalueen jätevesien käsittely. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 584.

S

Saksa, K. & Tolppanen, J. (1997). Teuvan ympäristön tilan selvitys. Teuvan ympäristölautakunta. Käsikirjoitus.
Saraste, M.-L. 1995. Tutustu luontoon!, Eräitä luontomatkailukohteita Vaasan läänissä, Vaasan läänin seutukaavaliitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Vaasa.
Sarvas, A. & Ranta, R. 1994. Teuvan historia vuoteen 1795. 620 s.
Seppänen, A. 1986 Suomen mahdolliset riskikaatopaikat, sarja D, Ympäristöministeriö 1986.
Suomen Analyysipalvelu Oy, 1992. Hiukkaspäästötutkimus 3.0 MW:n turvekattilaan.
-----, 1992. Hiukkaspäästötutkimus 2.5 ja 1.5 MW:n lämminvesikattiloihin.
Suomen kunnallisliitto, 1991. Ympäristöasiat kunnan suunnittelussa. Helsinki.
Suomen ympäristökeskus, 1996. Vaasan läänin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. Suomen ympäristökeskus, Luonto- ja maankäyttöyksikkö. Julkaisuluonnos.
Suupohjan maaseutuohjelma 1995-1999.
Suupohjan Sora Ky:n asfaltti- ja murskausaseman ympäristölupa-asiakirjat, 1995.

T

Teuva - pitäjä Etelä-Pohjanmaan Suupohjasta, Teuva-Seura, Vaasa 1971.
Teuvan eritasoliittymä (Kt 67, Mt 682), Eteläinen yhdystie, Yleissuunnitelma, Vaasan tiepiiri 1994.
Teuvan kunta, 1994. Kunnalliskertomus. Tilasto-osa.
----- & Viatek Oy. 1989. Teuvanjoen porrastus ja jokiympäristön kehittämissuunnitelma. 12 s.
Teuvan ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta. 1993. Kotitalouden jätehuoltoohjeet, Teuvan kunnan yl. jätehuoltomääräykset, Teuvan kunnan jätehuoltotaksa.
Teuvanjoki, eri kirjoittajia, 1976.
Tie- ja vesirakennushallitus. 1989. Asfaltti- ja murskausaseman ympäristönsuojelu.
Tolppanen, J. & Vehmas M. 1994. Pohjavesialueilla tai niiden läheisyydessä sijaitsevat kaatopaikat, Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki 1994.
-----, 1989. Saastuneiden maa-alueiden aiheuttaman pohjavesien likaantumisriskin arviointi, Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki 1989.
Tähtinen, M. & Ripatti, R. 1992. Typenoksidien ja ammoniakin päästöt vuonna 1990. VTT. Tutkimusseloste YDI 49/92.

U

Uusitalo, E. 1994. Maaseutupolitiikan keinot. Elinkeinojen edistäminen maaseudun kehittäjäyhteisöissä, Kunnallisalan kehittämissäätiö, Jyväskylä.

V

Vaasan maaseutuelinkeinopiiri, 1997. Päätös vesistöjen lohi- ja siikapitoisuudesta.
Vaasan lääninhallitus, 1991. Ilmansuojelututkimukset Vaasan läänissä. Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja. 1991:11. 66 s.
------, 1991. Päätös Pohjolan Voima Oy:n ilmansuojelulain mukaisesta ilmoituksesta.
------, 1992. Päätös Teuvan kunnan kaukolämpölaitoksen ilmansuojelulain mukaisesta ilmoituksesta.
------, 1992. Päätös Oy Metsä Botnia Ab:n ilmansuojelulain mukaisesta ilmoituksesta.
------, 1994. Vaasan läänin ilmansuojelukatsaus. 1994:12. 33 s.
------, 1993. Etelänsuosirrin suojelusta jätteiden kierrätykseen, Vaasan läänin ympäristö poliittinen ohjelma 1990-luvulle. Vaasa. 18 s.
------, 1993. Päätös Kristiinan Voima Oy:n (aik. Pohjolan Voima Oy) ilmansuojelulain 11 15 mukaisessa ilmoitusasiassa.
------, 1981. Vaasan läänin suojeltavat suot (kartasto).
------, 1990. Päätös koskien Teuvan kunnan kaukolämpölaitosta (ilmansuoj.L11 15).
Vaasan läänin seutukaavaliitto, 1978. Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita Vaasan läänissä. 135 s.
------, 1987. Soraa korvaavat materiaalit Vaasan läänissä, Vaasa. 48 s.
------, 1989. Vaasan läänin seutukaava, Virkistys ja luonnonsuojelu sekä asutusrakenne, Vaasa.
------, 1991. Vaasan läänin melontareitit. 16 s.
------, 1992. Vaasan läänin moottorikelkkailureittiselvitys Etelä-Pohjanmaa. Sarja D:26. 35 s. 1 liite, 1 kartta. ------, 1992. Seutukaava, vaihe 3: Luonnon varat ja liikenne. Vaasa.
------, 1993. Vaasan läänin jätehuoltojärjestelmän kehittäminen. Vaasa.
------. Kulttuurimaisema-alueet, Teuva.
Vaasan tiepiirin yleisten teiden liikennemeluselvitys, Tielaitos, Vaasan tiepiiri 1993.
Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri, 1993. Turkistarhojen vesiensuojelu Vaasan vesi- ja ympäristöpiirin alueella.
------, 1994. Kyrönjoen- tilaraportti, luonnos 23.11.1994. Valtakunnallinen soidensuojelun perusohjelma. 1981. Maa-ja metsätalousministeriö, Helsinki.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston Rakennushistorian osaston julkaisu 16. Ympäristöministeriö, Museovirasto. Helsinki 1993.
Vanhojen metsien suojeluohjelman täydennys Etelä-Suomessa, Vanhojen metsien suojelutyöryhmän osamietintö II, Ympäristöministeriö 1994.
Vesi- ja ympäristöhallitus, 1990. Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittäminen. Helsinki.
Vähämäki, J. 1971. Suksenjärven linnustosta vv. 1968-70. Hippiäinen 1 (1) 3-7.
------, 1973. Suksenjärven linnustosta vv. 1971-1973. Hippiäinen 3 (2): 9-13.
------, 1974. Havaintoja Teuvan Lutakkonevalta ja sen ympäristöstä. Hippiäinen 4 (2): 31.
------, 1975. Kauppilan joenranta-alueen linnustosta. Hippiäinen 5 (2): 23-24.
------, 1977. Suupohjan soiden linnustosta. Hippiäinen 7 (2): 4-19.
------, 1978. Neljäntoista suupohjalaisen avosuon linnusto. Hippiäinen 8 (1): 3-10.
------, 1979. Teuvan Suksenjärven linnustosta vuosina 1969-1979. Hippiäinen 9 (2): 3-15.
------, 1980. Suupohjan alueen suolinnustosta. Hippiäinen 10 (1): 4-22.
------, 1981. Soiden lokkilinnut. Hippiäinen 11 (1): 25-26.
------, 1981 Teuvan Suksenjärven linnustosta 1980-81.Hippiäinen 11 (2): 22-24.
------, 1982. Harjaisnevan linnusto 80-82. Hippiäinen 12 (2): 21-
------, 1983. Eräitten lehtojen linnusto. Hippiäinen 13 (2): 22-24.
------, 1984. Teuvan Harjaisnevan linnustosta 1983-84. Hippiäinen 14 (3): 10.
------ & Piikkilä, Tapani, 1974. Teuvan linnusto osa I. Hippiäinen 4 (3): 20-
------, ym. 1975. Teuvan linnusto III. Hippiäinen 5 (2): 4-6.

W

X

Y

Yli-Kauppila, H. 1994. Puusepänteollisuuden päästöt, Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki.
Ympäristöä vaarantavien alueiden tietokortit Teuvan aluetta koskien.

Z

Å

Ä

Ö

Öörni, S. 1984. Teuvan kunnan väestökehitys vuosina 1950-1982 ja viihtyminen haja-asutusalueen kylissä. Nordia tiedonantoja. Sarja B, 1984, no. 2. 55 s.

Linkit

Teuvan kunta
Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT